Własny producent
Dostawa 1-2 dni robocze
2-letnia gwarancja fabryczna
+30.000 płyt drogowych w magazynie

Prywatność

Oświadczenie o prywatności Induplates

1 Dlaczego to oświadczenie o ochronie prywatności?

BVBA Indupack przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i danych osobowych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z ustawą o prywatności i innymi stosownymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie odniesienia w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności do ustawy o ochronie prywatności oznaczają odesłanie do ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wszelkie odniesienia do Rozporządzenia są nawiązaniem do Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności BVBA Indupack pragnie wskazać wszelkie operacje przetwarzania dotyczące tych danych i Twoich praw. Korzystając z naszej platformy/naszej strony internetowej/aplikacji, wyraźnie wyrażasz zgodę na ewentualne operacje przetwarzania przez BVBA Indupack.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może w przyszłości podlegać zmianom i zmianom. Od Ciebie zależy regularne zapoznawanie się z tym dokumentem. Każda istotna zmiana będzie zawsze wyraźnie komunikowana na platformie BVBA Indupack.

2 Kto przetwarza dane osobowe?

www.induplates.be to inicjatywa:

BVBA Indupack
Simon Stevinstraat 11
3920 Lommel
Belgia

Numer VAT: BE 0866.504.958
E-mail:
Telefon: 011 40 35 65

3 Jakie dane osobowe są przetwarzane?

BVBA INDUPACK zobowiązuje się przetwarzać tylko te dane, które są istotne i niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez BVBA INDUPACK:

- Informacje indentyfikacyjne

- Informacje o zawodzie i zatrudnieniu

4 Do jakich celów wykorzystywane są moje dane osobowe?

BVBA INDUPACK gromadzi dane osobowe, aby zapewnić bezpieczne, optymalne i osobiste doświadczenie użytkownika. Zbiór danych osobowych staje się tym szerszy, im intensywniej korzystasz z platformy/strony internetowej/aplikacji i naszych usług online.

 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do działania platformy/strony internetowej/aplikacji i związanych z nią usług. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w następujących określonych celach:

- Zapewnić Ci dostęp do Twojego profilu użytkownika.

- Oferowanie i ulepszanie ogólnej i spersonalizowanej usługi; w tym cele rozliczeniowe, dostarczanie informacji, biuletynów i ofert, które są przydatne i/lub niezbędne dla Ciebie, uzyskiwanie i przetwarzanie opinii użytkowników oraz zapewnianie wsparcia.

- Oferowanie i ulepszanie dostarczanych produktów; spersonalizowane i specyficzne produkty na podstawie dostarczonych informacji i danych.

- Wykrywanie i ochrona przed oszustwami, błędami i/lub zachowaniami przestępczymi.

- Cele marketingowe

Kiedy odwiedzasz platformę/stronę internetową/aplikację BVBA INDUPACK, niektóre dane są gromadzone w celach statystycznych. Takie dane są niezbędne do optymalizacji korzystania z naszej platformy/strony internetowej/aplikacji. Dane te to: adres IP, domniemane miejsce konsultacji, godzina i dzień konsultacji, które strony zostały odwiedzone. Odwiedzając platformę/stronę internetową/aplikację BVBA INDUPACK, wyrażasz zgodę na gromadzenie danych przeznaczonych do celów statycznych, jak opisano powyżej.

Użytkownik zawsze sam przekazuje dane osobowe BVBA INDUPACK i może w ten sposób sprawować pewną kontrolę. Jeśli pewne informacje są niekompletne lub pozornie nieprawidłowe, BVBA INDUPACK zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego odroczenia niektórych oczekiwanych działań.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do użytku wewnętrznego w ramach BVBA INDUPACK.
W związku z tym możemy zapewnić, że dane osobowe nie będą sprzedawane, przekazywane ani udostępniane powiązanym z nami stronom trzecim. Firma BVBA INDUPACK podjęła wszelkie możliwe prawne i techniczne środki ostrożności, aby uniknąć nieuprawnionego dostępu i użytkowania.

5 Używamy również plików cookie!

Podczas wizyty na naszej platformie/witrynie „cookies” mogą zostać umieszczone na Twoim dysku twardym, aby lepiej dostosować platformę/stronę internetową do potrzeb powracającego użytkownika. Niefunkcjonalne pliki cookie pomagają nam zoptymalizować Twoją wizytę na platformie i zapamiętać wybory techniczne.

Jeśli chcesz sprawdzić platformę/stronę internetową BVBA INDUPACK, zaleca się włączenie obsługi plików cookie.

6 Jakie są moje prawa?

6.1 Gwarancja zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

BVBA INDUPACK zawsze przetwarza Twoje dane osobowe uczciwie i zgodnie z prawem. Obejmuje to następujące gwarancje:

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z opisanymi i uzasadnionymi celami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

- Dane osobowe będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to wystarczające, stosowne i nienadmierne.

- Dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia opisanych i zgodnych z prawem celów w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Podjęto niezbędne środki techniczne i bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu do danych osobowych lub ich przetwarzania. W przypadku włamania do swoich systemów informatycznych BVBA INDUPACK niezwłocznie podejmie wszelkie możliwe działania, aby ograniczyć szkody do minimum.

6.2 Prawo dostępu/poprawy/usunięcia swoich danych osobowych

Po potwierdzeniu Twojej tożsamości jako Użytkownika masz prawo uzyskać od BVBA INDUPACK potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Gdy BVBA INDUPACK przetwarza Twoje dane, masz również prawo wglądu do zgromadzonych danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu, BVBA INDUPACK zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania wniosku. Żądanie składa się listem poleconym lub wysyłając e-mail na adres

Nieścisłe lub niekompletne dane osobowe można zawsze sprostować. W pierwszej kolejności od Użytkownika zależy skorygowanie nieścisłości i pominięć. Możesz skorzystać z prawa do sprostowania, dostarczając BVBA INDUPACK dodatkowe oświadczenie. BVBA INDUPACK zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania dodatkowego oświadczenia.

Masz również prawo do usunięcia przez nas swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Z prawa do bycia zapomnianym można skorzystać tylko w następujących przypadkach:

- gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane;

- gdy dane osobowe zostały zebrane na podstawie uzyskanej zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i braku nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;

- gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- Kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym.

BVBA INDUPACK ocenia obecność jednego z wyżej wymienionych przypadków.

6.3 Prawo do ograniczenia/sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

- W okresie, w którym BVBA INDUPACK musi sprawdzić poprawność danych osobowych w przypadku sporu;

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik zamiast usunięcia danych osobowych żąda ograniczenia przetwarzania;

- Gdy BVBA INDUPACK nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, a Użytkownik potrzebuje danych osobowych do roszczenia prawnego;

- W okresie, w którym BVBA INDUPACK musi ocenić istnienie podstaw do usunięcia danych osobowych.

Ponadto użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. BVBA INDUPACK zaprzestanie wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że BVBA INDUPACK może wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych, które przeważają nad prawem Użytkownika do sprzeciwu.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tych praw, BVBA INDUPACK zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie składa się listem poleconym lub e-mailem na adres .

6.4 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych przekazanych BVBA INDUPACK w ustrukturyzowanej, powszechnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Ponadto Użytkownik ma prawo przekazać te dane osobowe innemu administratorowi, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, BVBA INDUPACK zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie składa się listem poleconym lub e-mailem na adres .

6.5 Prawo do wycofania zgody/prawo do złożenia reklamacji

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez BVBA INDUPACK do Belgijskiej Komisji Ochrony Prywatności.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, BVBA INDUPACK zastosuje się do tego w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania żądania. Żądanie składa się listem poleconym lub e-mailem na adres .